REGULAMIN REZERWACJI I WYNAJMU APARTAMENTÓW

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji i najmu krótkoterminowego Apartamentów z oferty dostępnej na Stronie internetowej działającej pod adresem: szczyrkapart.pl Dokonanie rezerwacji on-line oraz rezerwacji telefonicznej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy, kto dokona rezerwacji, jednocześnie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 1
DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca Home Active Nieruchomości Sp. z o. o. mgr Agnieszka Pilarz, z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. J. Kochanowskiego 37/1, oddział Bielsko-Biała (43-300), Pl. Mikołaja 5, odział w Szczyrku, Ul. Kolorowa 15, 43-370 Szczyrk, wpisanym pod nr KRS 0000609939, NIP: 5472159609 ; REGON:  364037490, telefon kontaktowy: +48 664 001 250, +48 600 605 827 w Dni robocze w godzinach 09:00-17:00, w soboty w godzinach: 09:00- 15:00, (koszt połączenia, zgodnie z taryfą operatora, z usług którego korzysta Użytkownik), e-mail: szczyrkapart@gmail.com

 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Rezerwacji poprzez Stronę internetową;

 3. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony internetowej;

 4. Apartament – lokal mieszkalny opisany szczegółowo na Stronie internetowej, umeblowany i wyposażony, stanowiący przedmiot Rezerwacji i Umowy najmu i udostępniany Klientowi w celach wypoczynkowych lub rekreacyjnych;

 5. Umowa najmu – umowa najmu w celach wypoczynkowych lub rekreacyjnych Apartamentu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierana z Klientem przez Usługodawcę w imieniu i na rzecz uprawnionych posiadaczy Apartamentu, z wykorzystaniem Strony internetowej; czas trwania Umowy najmu liczony jest w Dobach;

 6. Rezerwacja – uprawnienie Klienta do korzystania z Apartamentu wybranego poprzez Stronę internetową, na warunkach wskazanych w potwierdzeniu Rezerwacji i niniejszym Regulaminie;

 7. Doba – jednostka czasu trwania Umowy najmu. Doba rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu Klienta i kończy się o godz.11:00 w dniu wyjazdu Klienta, chyba że uzgodnione przez strony (lub z Rezydentem danego Apartamentu) zostały inne godziny korzystania z Apartamentu;

 8. Rezydent – osoba działająca imieniu uprawnionego posiadacza Apartamentu, wskazana Klientowi przez Usługodawcę jako osoba kontaktowa przy danej Rezerwacji;

 9. Cena – cena brutto stanowiąca iloczyn Ceny Apartamentu i ilości Dób za korzystanie z Apartamentu, wraz z kosztami sprzątania Apartamentu po opuszczeniu go przez Klienta. Cena nie zawiera opłaty klimatycznej i ewentualnych innych opłat dodatkowych zaakceptowanych przez Klienta. Opłaty te zostaną doliczone dodatkowo do Ceny;

 10. Przedpłata – opłata w wysokości minimum 30% Ceny za Usługę, która stanowi podstawę świadczenia Usługi, podlegająca zaliczeniu na poczet Ceny Usługi. Strony mogą uzgodnić inną kwotę Przedpłaty lub z niej zrezygnować;

 11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)Kodeksu Cywilnego;

 12. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.);

 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422);

 14. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

 15. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady rezerwacji i najmu krótkoterminowego Apartamentów oferowanych poprzez Stronę internetową.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Dokonanie Rezerwacji Apartamentów oferowanych na Stronie internetowej i realizacja Umów najmu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Informacje podane na Stronie internetowej (w szczególności dotyczące Cen) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert, określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 3. Wszystkie podane na Stronie internetowej Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena zawiera opłaty za media (energia elektryczna, woda, gaz, ogrzewanie, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci), telewizję kablową i dostęp do Internetu. Z tytułu zużycia mediów w Apartamencie nie zostaną naliczone żadne dodatkowe koszty. Cena może obejmować również inne świadczenia opisane szczegółowo na Stronie internetowej. Za wszelkie usługi nie objęte Ceną Klient zobowiązany jest uregulować należności na miejscu w czasie pobytu.

 4. Wynajem Apartamentów oferowanych na Stronie internetowej ma charakter krótkoterminowy i nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych Klienta. Tym samym nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t. jedn. Dz. U. 2014, poz. 150, z późn. zm.).

 5. Zabronione jest wykorzystywanie Strony internetowej w celu przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu, w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywania Strony internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

§3
REZERWACJA I ZAWARCIE UMOWY NAJMU, ANULOWANIE REZERWACJI
 1. Dokonywanie Rezerwacji na Stronie internetowej jest możliwe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Usługodawca potwierdza możliwość rezerwacji jedynie w dni robocze.

 2. Przyjęcie zgłoszenia Rezerwacji jest wstępnie potwierdzane Użytkownikowi poprzez pocztę elektroniczną w formie wiadomości email zawierającej numer Rezerwacji i przesłanej na adres Klienta wskazany przy dokonywaniu Rezerwacji. Rezerwacja zostaje ostatecznie potwierdzona i Umowa najmu zostaje zawarta w chwili przesłania Użytkownikowi ostatecznego potwierdzenia Rezerwacji, co następuje nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty opłaty wstępnej, która stanowi zaliczkę na poczet Ceny lub całość Ceny za rezerwowany Apartament. Umowa najmu zawierana jest w języku polskim. Ostateczne potwierdzenie Rezerwacji zawiera również dane kontaktowe Rezydenta, który przekazuje Klientowi klucze do Apartamentu. Brak ostatecznego potwierdzenia Rezerwacji oznacza, że Rezerwacja nie została skutecznie dokonana, a Umowa najmu nie została zawarta. Rezerwacja może zostać wyjątkowo dokonana bez konieczności wnoszenia Przedpłaty – wówczas odpowiednia informacja będzie zawarta na Stronie Apartamentu.

 3. Wysokość Przedpłaty i Cena za Apartament są widoczne dla Klienta podczas składania Rezerwacji oraz zawarte w wiadomości e-mail wstępnie potwierdzającej Rezerwację. Termin uiszczenia Przedpłaty przez Klienta wynosi 24 godziny od wstępnego potwierdzenia Rezerwacji. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę całej kwoty Przedpłaty lub całości Ceny, zależnie od wybranej przez Klienta opcji, we wskazanym powyżej terminie, Rezerwacja nie dochodzi do skutku, a Umowa najmu nie zostaje zawarta. W takim przypadku Usługodawca drogą mailową prześle Klientowi informację o niedokonaniu skutecznej Rezerwacji.

 4. Rezerwacja może zostać zawarta również telefonicznie, jednak w takim przypadku Klient podczas rozmowy proszony jest o podanie danych osobowych niezbędnych do dokonania Rezerwacji. W przypadku Rezerwacji złożonej drogą telefoniczną do skutecznego zawarcia Umowy najmu niezbędne jest uprzednie potwierdzenie przez Usługodawcę treści proponowanej Rezerwacji poprzez jej wysłanie na podany przez Klienta adres email.

 5. Jeżeli Rezerwacja nie może zostać ostatecznie potwierdzona ze względu na niedostępność wybranych przez Klienta Apartamentów w wybranym przez niego terminie lub jego części, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. Klient ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Rezerwacji, rezygnacji z Apartamentu, który jest niedostępny w części wybranego przez Klienta terminu, wyrażenia zgody na zmianę okresu trwania Rezerwacji, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę niedostępnego Apartamentu na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

 6. Minimalny okres Rezerwacji Apartamentu wynosi 2 Doby, co stanowi też minimalny czas trwania Umowy najmu. Użytkownik jest związany Regulaminem od momentu złożenia Rezerwacji. Dokonanie rezerwacji na czas krótszy niż 2 Doby jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Usługodawcą.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Rezerwacji w przypadku gdy:

 • formularz Rezerwacji zostanie wypełniony błędnie, a Usługodawca nie może skontaktować się z osobą składającą rezerwację w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;

 • Klient nie przeleje wymaganej kwoty Przedpłaty lub całości Ceny w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie lub we wstępnym potwierdzeniu Rezerwacji.

 1. Wszelkich innych zmian dotyczących Rezerwacji, w tym skrócenia Rezerwacji, należy dokonać na co najmniej 14 dni przed planowanym przyjazdem Klienta. Każda zmiana uzgadniana będzie przez strony indywidualnie i uzależniona od kalendarza dostępności danego Apartamentu. Usługodawca ma prawo odmowy dokonania zmian w Rezerwacji lub nałożenia na Klienta dodatkowych opłat wynikających ze zmian w Rezerwacji, w zależności od terminów Rezerwacji – w przypadku, gdy nowy termin Rezerwacji przypadać będzie w całości lub częściowo w okresie, gdy Ceny Apartamentów są wyższe niż w terminie pierwotnej Rezerwacji, wymagana będzie dopłata różnicy w Cenie.

 2. Klient ma prawo anulowania Rezerwacji bez ponoszenia kosztów, pod warunkiem anulowania Rezerwacji na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu. W tym celu Klient powinien powiadomić Usługodawcę o anulowaniu rezerwacji drogą mailową lub telefoniczną. Uiszczona przez Klienta Przedpłata lub Cena zostaną w całości zwrócone na rachunek bankowy, z którego opłata została dokonana lub na inny rachunek wskazany przez Klienta w terminie nie później niż 7 dni od otrzymania informacji o anulowaniu Rezerwacji,

 3. W przypadku anulowania Rezerwacji w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu, o którym mowa w ust. 9. powyżej, Usługodawca ma prawo do zatrzymania całości Ceny. Klient może również wystąpić do Usługodawcy o zaliczenie uiszczonej Przedpłaty lub całości Ceny na poczet nowej Rezerwacji w innym terminie lub Rezerwacji innego Apartamentu. Nowa Rezerwacja musi jednak zostać zrealizowana nie później niż w ciągu 3 miesięcy od anulowania opłaconej Rezerwacji lub wniesionej opłaty manipulacyjnej z anulowanej Rezerwacji.

 4. Zmiana Rezerwacji, w tym jej Anulowanie, ze strony Usługodawcy, jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony Usługodawcy. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie Apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie Apartamentu przez dostawcę mediów prądu, gazu, ogrzewania, możliwości odprowadzenia ścieków, energii grzewczej lub wody. W przypadku zmian lub anulowania Rezerwacji z powodów wymienionych powyżej, Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji. Klient ma prawo do rezygnacji z całości Rezerwacji, rezygnacji z Apartamentu, który jest niedostępny w części wybranego przez Klienta terminu, wyrażenia zgody na zmianę okresu trwania Rezerwacji bądź też do wyrażenia zgody na zamianę niedostępnego w Rezerwacji Apartamentu na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie. W razie rezygnacji z Rezerwacji, uiszczona przez Klienta Przedpłata lub Cena zostaną w całości zwrócone na rachunek bankowy, z którego opłata została dokonana lub na inny rachunek wskazany przez Klienta w terminie nie później niż 7 dni od daty anulowania Rezerwacji.

§4
FORMY PŁATNOŚCI
 1. Dokonanie przez Klienta płatności Przedpłaty i Ceny jest możliwe w następujący sposób:

  • przedpłata tradycyjnym przelewem na konto Usługodawcy: PL 69 1950 0001 2006 4579 9086 0002 podając w tytule przelewu nr Rezerwacji otrzymany we wstępnym potwierdzeniu mailowym Rezerwacji;

 2. Wiążąca dla każdej Rezerwacji jest Cena Apartamentu obowiązująca w momencie złożenia Rezerwacji.

 3. W przypadku uregulowania przez Klienta jedynie Przedpłaty pozostała część Ceny za Apartament powinna być uregulowana w sposób wskazany w ust. 1. powyżej przed rozpoczęciem pobytu lub – w wyjątkowych sytuacjach – gotówką do rąk Rezydenta w momencie przekazania Klientowi kluczy do Apartamentu.

 4. Po realizacji każdej Umowy najmu Usługodawca wystawia Klientowi rachunek lub fakturę VAT, o ile Użytkownik wskazał dane niezbędne do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonej Rezerwacji i zawarcia Umowy najmu.

 5. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji Umowy najmu, w tym udostępniania Apartamentów pozbawionych wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie na Stronie Apartamentu.

 6. W momencie przekazania kluczy do Apartamentu Klient zobowiązany jest okazać Rezydentowi dowód tożsamości. Pobierana jest wówczas kaucja zwrotna w wysokości do 200 PLN w celu zabezpieczenia pokrycia ewentualnych szkód powstałych podczas pobytu Klienta w Apartamencie. Kaucja zostaje zwrócona Klientowi w dniu wyjazdu z Apartamentu po przekazaniu kluczy Rezydentowi i sprawdzeniu stanu Apartamentu. Strony mogą ustalić inne warunki dotyczące kaucji dla poszczególnych Rezerwacji.

§5
WARUNKI NAJMU APARTAMENTU
 1. Zmiana godzin pobytu na inne, niż wynikają z definicji Doby, w szczególności przyjazd po godzinie 22.00 i wyjazd przed godziną 7:00, musi być wcześniej ustalona z Rezydentem.

 2. Z Apartamentu mogą korzystać osoby w liczbie określonej przez Klienta przy dokonywaniu Rezerwacji. Jeżeli liczba osób mających korzystać z Apartamentu przekracza liczbę podaną w Rezerwacji, Usługodawca lub Rezydent ma prawo odmowy wydania kluczy do Apartamentu.

 3. Klient nie ponosi dodatkowych opłat za pobyt w Apartamencie dziecka do lat 5, śpiącego z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i nie wymagającego dostarczenia osobnej pościeli.

 4. Zabronione jest trzymanie w Apartamentach zwierząt.

 5. Osoby odwiedzające Klienta w Apartamencie mogą przebywać w Apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad sąsiedztwa, poszanowania zasad współżycia społecznego, w tym do poszanowania ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do godziny 7:00.

 6. Klient nie może oddawać Apartamentu w podnajem oraz przekazywać go do użytkowania osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną Cenę za pobyt.

 7. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Apartamentu, tj. dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz starannego przechowywania kluczy. Zabronione jest udostępnianie kluczy do Apartamentu osobom trzecim.

 8. Usługodawcy i Rezydentowi przysługuje prawo wstępu do Apartamentu w celu usunięcia awarii lub w razie wystąpienia uzasadnionego podejrzenia, że Klient narusza zapisy Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie będzie obecny w Apartamencie, zostanie niezwłocznie poinformowany go o konieczności wejścia do Apartamentu.

 9. Usługodawca ma obowiązek zapewnić Klientowi warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, bezpieczeństwo pobytu oraz profesjonalną i uprzejmą obsługę.

 10. Klient zobowiązany jest do dbania o Apartament i jego zwrot w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia.

 11. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek Apartamentu i wystąpienia zdarzeń mogących narazić Usługodawcę lub posiadacza Apartamentu na szkodę, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o nich Usługodawcy lub Rezydenta. Usterki niezgłoszone mogą stanowić podstawę do obciążenia za nie Klienta.

 12. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę lub Rezydenta o wszelkich szkodach wyrządzonych w wyposażeniu Apartamentu jak i samym Apartamencie oraz do ich pokrycia najpóźniej w ostatnim dniu korzystania z Apartamentu.

 13. Szczegółowe zasady porządkowe korzystania z Apartamentu znajdują się w regulaminie porządkowym udostępnionym Klientowi na terenie Apartamentu.

 14. Apartament jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Klienta na podstawie Umowy najmu. W związku z powyższym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klienta lub inne osoby korzystające z Apartamentu, w szczególności nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności, o której mowa w art. 846-852 Kodeksu Cywilnego.

 15. W przypadku zaistnienia siły wyższej, takiej jak np. katastrofa naturalna, strajk, czy stan wyjątkowy, uniemożliwiających lub w nadmiernym stopniu utrudniających realizację Umowy najmu, żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swych zobowiązań.

§6
DANE OSOBOWE I POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 1. Użytkownik dokonując Rezerwacji na Stronie internetowej proszony jest o zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Usługodawcę jego danych osobowych dla potrzeb wykonania Umowy najmu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca, tj. Każdy z Użytkowników ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb dokonania rezerwacji i wykonania Umowy najmu.

 3. Usługodawca informuje, że zgodnie z postanowienia art. 38. lit. l) Ustawy konsumenckiej Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.

 5. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 6. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na Stronie internetowej z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Strony internetowej i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Strony internetowej w każdym czasie.

 7. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej.

 8. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.Home Active Sp. z o. o.

ul. Kolorowa 15 | 43-300 SZCZYRK | POLSKA